MŁODZI ODKRYWCY SEKRETÓW NAUKI 

Rządowy program pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna”

Alicja Wieczorek

 Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego,

 • słabowidzących,

 • niesłyszących,

 • słabosłyszących,

 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc w szkołach podstawowych będzie przysługiwała:

 • uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas VI szkół podstawowych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas
  I–III
  i VI szkół podstawowych.

 Projekt przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Termin składania wniosków zostanie ustalony przez Prezydenta Miasta Opola (stosownie do ubiegłych lat – początek września 2016 r.).

Odsłony: 429